Odměnu advokáta a náhradu jeho výdajů upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

Podle vyhlášky platí, že přednost při stanovení odměny má smlouva advokáta s klientem (smluvní odměna); není-li odměna takto určena, řídí se advokátním tarifem (mimosmluvní odměna). Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů, které advokát vykonal.

Vedle odměny náleží advokátovi náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas.

Advokát je oprávněn žádat po klientovi složení přiměřené zálohy. Nesložil-li klient přiměřenou zálohu, ačkoliv byl o to advokátem požádán, může advokát smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu; pro tento případ je možné sjednat výpovědní dobu, která nesmí být delší než tři měsíce.

copyright © 2010, Benek | powered by CMSimple+