Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Ochrana osobních údajů

Advokát zpracovává osobní údaje, poskytnuté mu klientem na základě smlouvy o poskytování právních služeb, v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Klient má právo na přístup k osobním údajům, opravu nepřesných osobních údajů, doplnění neúplných osobních údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, přenositelnost osobních údajů; právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. Vzor žádosti o uplatnění práv subjektu údajů (klienta) je dostupný u advokáta a na internetových stránkách České advokátní komory (https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=18804).

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

copyright © 2010, Benek | powered by CMSimple+